Bezpłatna pomoc prawna dla kobiet – stajemy w obronie Waszych praw

Mamowo i Kancelaria Prawna Consulta zapraszają na bezpłatne porady prawne dla kobiet. Inicjatywa jest skierowana do kobiet, w szczególności mam z Opola, które potrzebują konsultacji prawnej w zakresie spraw rodzinnych, majątkowych, rozwodowych, mediacji. Bezpłatnych porad udzielają pracownicy kancelarii prawnej Consulta w każdy piątek w godzinach 13.00-16.00. Wymagany jest wcześniejszy kontakt poprzez formularz kontaktowy na stronie kancelarii.

Czytaj więcej

Błędy medyczne to plaga!

medical-563427_1920

Jak podaje Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere, co roku w Polsce dochodzi do minimum 45 tysięcy błędów medycznych, ale tylko około 2 tysięcy spraw trafia na salę sądową. Dlaczego? Ludzie nie wierzą w sprawiedliwość.
W żargonie lekarskim opowiada się dowcip: są wśród nas trzy grupy: interniści, którzy wszystko wiedzą i nic nie robią, chirurdzy, którzy wszystko robią i nic nie wiedzą, patolodzy, co wszystko robią i wszystko wiedzą, z tym, że za późno… Wcale nie śmieszne, a raczej przerażające.

RODZAJE BŁĘDÓW MEDYCZNYCH
Błędy medyczne możemy podzielić na kilka grup, ze względu na ich rodzaj. I tak, najczęstszą grupą błędów lekarskich są błędy w diagnostyce, które to powodują konkretne uszczerbki na zdrowiu. Mówimy również o błędach wykonawczych, które to związane są z pomyłkami technicznymi lekarzy podczas zabiegu – do tej grupy należą również zakażenia gronkowcem lub żółtaczką. Następną grupą są błędy organizacyjne, które to dotyczą zaniedbań związanych z pracą i organizacją pracy w placówce. Ostatnia grupa błędów może być ściśle powiązana z pozostałymi błędami – są to błędy terapeutyczne, występujące po zabiegach, a mogące być konsekwencją złej diagnozy.

CO ROBIĆ, GDY OKAZAŁO SIĘ, ŻE JESTEŚMY OFIARĄ BŁĘDU?
Przede wszystkim, na wystąpienie z powództwem sądowym mamy 3 lata od momentu dowiedzenia się o błędzie medycznym. Tak skonstruowany przepis stanowi furtkę dla osób, które dowiedziały się o błędzie wiele lat po zabiegu, np. podczas dalszego leczenia czy rehabilitacji. Pierwszym krokiem będzie wezwanie placówki medycznej do wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny. Najczęstszą odpowiedzią placówki będzie odpowiedź negatywna, wskazująca na brak jakichkolwiek zaniedbań. Wiele pacjentów na tym etapie rezygnuje z dalszych roszczeń, uważając, że decyzja dyrektora placówki jest obligatoryjna i nieodwołalna. Tak jednakże nie jest. Po negatywnej opinii placówki medycznej, należy bronić swoich praw na drodze sądowej w powództwie cywilnym. Niestety, w tym momencie wchodzi w grę istotna kwestia poniesienia kosztów sądowych. Zasadniczo, jest to kwota 5% wartości roszczenia. Natomiast, jeśli osoba składająca powództwo jest osobą niemajętną i nie może ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku dla siebie i rodziny – sąd może zwolnić ją z obowiązku poniesienia niniejszych kosztów. Kwota odszkodowania i zadośćuczynienia jest wypłacana z ubezpieczenia OC placówki, a jeśli ubezpieczenie to jest mniejsze niż żądana kwota – resztę kwoty dopłacane jest z pieniędzy placówki. Niestety, bywa że postępowanie sądowe jest długotrwałe i wyczerpujące. Oczywiście, z uwagi na skomplikowanie niniejszym spraw, powoływanie biegłych sądowych, przedstawienia licznych dowodów i świadków, najlepszym wyjściem jest skorzystanie z obsługi pełnomocnika profesjonalnego. To pełnomocnik załatwi wszelkie formalności, będzie sporządzał pisma, przesłuchiwał świadków itp., a możliwie że sam klient pojawi się w sadzie tylko jeden, jedyny raz. To duże odciążenie. Pokrzepiające jest również to, iż w przypadku wygranej sąd zwraca wszelkie koszty poniesione na sprawę, w tym koszty pełnomocnika profesjonalnego.
Czy warto? Oczywiście, że tak! Wartości zasądzanych kwot są coraz wyższe. Zdarza się, w drastycznych przypadkach uchybień, że opiewają na kwoty około miliona złotych. Warto również wspomnieć, że można wnosić – oprócz jednorazowej kwoty – dożywotnią rentę, wypłacaną miesięcznie w ustalonej kwocie. Warto jednakże skorzystać z pomocy prawników w celu analizy sytuacji, dokumentów i innych dowodów, a także w celu sprawnego przeprowadzenia postępowania sądowego.

Kancelaria Prawna Consulta to zespół profesjonalistów, który pomoże uzyskać Ci należne świadczenie pieniężne z tytułu błędu medycznego.

Skonsultuj się z nami już dziś.

 

Czytaj więcej

Początek roku, zmiany, zmiany, zmiany… Zastanawiasz się czy wziąć rozwód?

Zastanawiasz się czy wziąć rozwód? Pomożemy Ci rozwiać wątpliwości.

Rozwód, to obok śmierci małżonka i ciężkiej choroby najbardziej stresogenny czynnik w naszym życiu.

Rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód, jest możliwe po udowodnieniu, iż pomiędzy małżonkami nie istnieje więź w sensie emocjonalnym („nie kocham mojego męża/żony”), fizycznym („nie łączą nas żadne kontakty seksualne”) oraz gospodarczym („sam/sama siebie utrzymuję, dbam o siebie, mieszkam osobno”). Brak powyższych więzi musi wskazywać na rozkład pożycia małżeńskiego. Rozkład pożycia musi być trwały i zupełny, czyli taki, który dobitnie wskazuje, że ponowne zejście się małżonków jest niemożliwe. Jeśli rozkład jest zupełny, ale nie jest trwały, wtedy Sąd może orzec wyłącznie separację małżonków. Oczywiście, ciężar dowodu spoczywa na osobie, która wniosła pozew do Sądu.

Kwestia winy.
Jeśli uważasz, że Twój małżonek/małżonka posiada wyłączną winę w zupełnym i trwałym rozkładzie pożycia, możesz wnieść o ustalenie przez sąd, iż rozwód następuje z wyłącznej winy współmałżonka. Przesłanki winy, to nic innego jak: zdrada, nadużywanie alkoholu, znęcanie się psychiczne i fizyczne, porzucenie itp. Orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy małżonka otwiera drogę małżonkowi niewinnemu do ustalenia obowiązku alimentacyjnego na jego rzecz. No i oczywiście daje satysfakcję małżonkowi niewinnemu. Sąd jednakże, w toku postępowania rozwodowego może stwierdzić, iż rozwód nastąpił z winy obojga małżonków.
Jeśli małżonkowie chcą rozejść się w miarę szybko i bez wywlekania sobie nawzajem błędów – można także wnieść o rozwód bez orzekania o winie. W przypadku zgody małżonków co do orzeczenia rozwodu – sprawa może zakończyć się już na 1 rozprawie!

ROZWÓD i co jeszcze?
W toku postępowania rozwodowego, sąd wyrokuje o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, miejscu ich zamieszkania i obowiązku alimentacyjnym wobec dzieci lub/i małżonka niewinnego, reguluje kwestie zamieszkiwania współmałżonków, eksmisji, a nawet podziale majątku wspólnego. W praktyce jednak, podział majątku wspólnego toczy się przed innym sądem i stanowi osobną sprawę sądową.

A kiedy NIE DOSTANĘ ROZWODU?
Bywają sytuacje, kiedy pomimo trwałego i zupełnego rozkładu pożycia między małżonkami sąd nie może orzec rozwodu. Sytuacja taka ma miejsce kiedy: dobro wspólnych małoletnich dzieci stron jest zagrożone (po rozwiązaniu małżeństwa dziecko będzie miało niższą gwarancję prawidłowego rozwoju),przemawiają za tym zasady współżycia społecznego (dla przykładu: jeśli jeden z małżonków jest poważnie chory, jeśli rozwód spowodowałby poważną krzywdę małżonkowi, małżonkowie są w zaawansowanym wieku, zdolność do zaspokajania potrzeb życiowych wymaga współdziałania). Nie dostaniemy rozwodu również wtedy, gdy rozwodu żąda tylko małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia, a ten niewinny dalej kocha.

Jeśli dalej masz wątpliwości, co do wszczęcia postępowania rozwodowego, formy i treści samego pozwu – skontaktuj się z prawnikami Kancelarii Prawnej Consulta – pomożemy Ci przejść przez rozwód możliwie najszybciej i najmniej boleśnie. Zapewniamy fachową pomoc merytoryczną i psychologiczną, jak również zastępstwo procesowe podczas postępowania sądowego (nie będziesz musiał/musiała być obecny/obecna na każdej rozprawie, a tylko jeden raz – podczas przesłuchania Stron!)

rozwod2_n

Czytaj więcej

Zostałeś oszukany przez FIRMĘ UBEZPIECZENIOWĄ?

ubezpieczenia jpg_n

Przeczytaj uważnie:

Rezygnacja z ubezpieczenia, polisolokaty, opłaty likwidacyjne, przywiązani do polisy – to terminy, które wielu z Was spędzają sen z powiek.
Klienci firm ubezpieczeniowych – między innymi Aegon, Skandia, AXA, Nordea, Open Life, Generali, TU Europa – nieświadomie podpisują umowy, które to – w przypadku chęci zakończenia współpracy lub braku dalszego wpłacania składek, zawierają klauzule o horrendalnych opłatachlikwidacyjnych. Zapisy te występują w ogólnych warunkach ubezpieczenia pod różnorakimi nazwami: potrącenia, opłaty za wyjście, opłaty z tytułu wykupu, opłaty operacyjne itp. lecz wszystkie dotyczą tego samego – są sposobem na pozbawienie Klientów ich słusznie zaoszczędzonych środków finansowych.
Tematyka opłat likwidacyjnych jest szeroko komentowana w środowisku prawniczym, jak również wśród rzeczników praw konsumenta. Zgodnie z obowiązującą linią orzeczniczą Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, opłata likwidacyjna, która nie pozostaje w adekwatnej relacji do kosztów rozwiązania lub wygaśnięcia umowy ubezpieczenia stanowi niedozwolone postanowienie umowne. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr tychże klauzul niedozwolonych. Uznanie danego zapisu za niedozwolony powoduje jego bezskuteczność. To otwiera Klientom firm ubezpieczeniowych do roszczenia o zwrot bezprawnie potrąconych kwot.
Wiemy, że występowanie przeciwko międzynarodowym, wielkim korporacjom może być dla Was trudne. Nie należy się tego jednakże obawiać. Razem możemy przeciwstawić się krzywdzącym praktykom firm ubezpieczeniowych. Mamy doświadczenie i wiedzę by pomoc osobom oszukanym przez firmy ubezpieczeniowe. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami…

Czytaj więcej