Antywindykacje

Antywindykacje

Antywindykacja to zespół czynności prawnych podejmowanych przez prawników, których celem jest ochrona dłużnika przed nadużyciami instytucji windykacyjnych i organów egzekucyjnych. Proces oddłużania jest kilkuetapowy. Pierwszy etap polega na przeanalizowaniu sytuacji prawno-finansowej dłużnika. Następnie podjęte zostają czynności w imieniu dłużnika, których celem jest obniżenie wysokości należności, rozłożenie długu na dogodne dla dłużnika raty, bądź prowadzące nawet do całkowitego umorzenia zobowiązania.

Celem antywindykacji jest doprowadzenie do polepszenia sytuacji finansowej dłużnika, poprzez wykorzystanie obowiązujących przepisów prawnych oraz zapobieganie nadużywaniu prawa przez firmy windykacyjne bądź komorników. Ponadto, w szczególnych przypadkach istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania w imieniu dłużnika z tytułu nieprawidłowego lub niezgodnego z prawem postępowania windykatorów.


Kancelaria Prawna Con§ulta oferuje:

 • obronę dłużnika w postępowaniu karnym,
 • obronę pozwanego (dłużnika) w postępowaniu przed sądami cywilnymi i gospodarczymi,
 • wstrzymywanie działań windykacyjnych prowadzonych przez instytucje windykacyjne,
 • wnioskowanie o zawieszenie bądź umorzenie postępowania egzekucyjnego,
 • negocjacje i mediacje z bankami/ instytucjami finansowymi/ wierzycielami/ komornikami/ windykatorami,
 • rozłożenie należności na raty,
 • obniżanie wysokości rat kredytowych,
 • zawieranie ugód,
 • pomoc prawna dla dłużnika w toku postępowania sadowego, np.: sprzeciw od e-nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym,
 • skarga na czynności komornika,
 • ochrona prawna nieruchomości przed zajęciem egzekucyjnym,
 • wszelka pomoc i doradztwo w kwestiach prawnych,
 • upadłość Konsumencka. (patrz niżej)

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest to postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych, które w momencie ogłoszenia upadłości nie prowadzą działalności gospodarczej, a ponadto stali się niewypłacalni bez swojej winy. Co ważne, postępowanie to można przeprowadzić również wtedy, gdy dłużnik ma wyłącznie jednego wierzyciela.

Korzyści z postępowania upadłościowego

 1. Oddłużenie częściowe bądź całkowite – umorzenie niespłaconych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań.
 2. Spłata tylko części długów rozłożonych na raty – maksymalnie 3 lata już po ogłoszeniu upadłości.
 3. Wstrzymanie naliczania odsetek – z chwilą ogłoszenia upadłości od wierzytelności, które nie były zabezpieczone rzeczowo nie będą naliczane odsetki.
 4. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego – z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone.
 5. Zawieszenie postępowań sądowych – z chwilą ogłoszenia upadłości postępowania toczące się przeciwko upadłemu, wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, zostaną zawieszone.
 6. Wykreślenie z rejestru – z chwilą umorzenia niespłaconych zobowiązań upadłego sąd rejestrowy z urzędu wykreśla osobę upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.